Algemene Voorwaarden Webshopverkoop Bulk & Beauty V.O.F.

In het kort:

 • U gaat een overeenkomst aan met Bulk & Beauty
 • Bestelling plaatsen: U legt de bestelling vast en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden als u op de "kopen" knop klikt.
 • Bestelling goed ontvangen?: U ontvangt binnen enkele minuten per mail een bevestiging van uw bestelling. Ontvangt u die niet, laat het ons dan weten via info@bulkandbeauty.nl of bel. Zonder bestelbevestiging is er geen garantie dat de besteling goed bij Bulk & Beauty is aangekomen.
 • Prijzen op de website van bulkandbeauty.nl zijn incl. BTW. Eventuele bijkomende kosten (verzending / betaalmethode) worden duidelijk vermeld. Er zijn geen verborgen kosten.
 • Wijzigingen assortiment: Indien een product niet op korte termijn leverbaar is of als de prijs verkeerd / gewijzigd is dan stellen we u op de hoogte en zorgen we voor een gepaste oplossing. U mag in dat geval ook kosteloos annuleren.
 • Levering: Een bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van betaling, tenzij anders overeengekomen.
 • Ruilen/Retourneren: U mag een bestelling (in de originele ongeopende / ongebruikte staat) binnen 14 dagen na ontvangst ruilen of retourneren. Eventuele verzendkosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening.
 • Garantie: Mocht een levering incompleet of beschadigd zijn of heeft u een klacht, dan kunt u (binnen 14 dagen na ontvangst) contact met ons opnemen en zorgen we voor een gepaste oplossing.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer:

Bulk & Beauty VOF

Telefoonnummer: 0617831360

E-mailadres: info@bulkandbeauty.nl

BTW-identificatienummer: NL861864451B01

KvK-nummer: 80951139

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysieke nabijheid van elkaar hebben, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop op afstand of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode wordt gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van producten uit de webshop van de ondernemer. Op producten die geen onderdeel uitmaken van het webshopaanbod, maar op aanvraag zijn samengesteld, zijn de “Algemene Verkoopvoorwaarden Bulk & Beauty VOF” van toepassing. Op verzoek wordt een kopie toegezonden.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Indien het niet mogelijk is de algemene voorwaarden vooraf beschikbaar te stellen, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven dat de consument de algemene voorwaarden kan inzien en dat deze zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden op het verzoek van de consument. De tekst van deze algemene voorwaarden kan tevens langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding door de ondernemer niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data in het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. De ondernemer zal passende veiligheidsmaatregelen nemen als de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zorgt de ondernemer voor een veilige webomgeving.

4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de informatie over de garanties en dienst na verkoop;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

5. Het bepaalde in lid 4 is slechts van toepassing op de eerste levering als de ondernemer zich heeft verplicht tot levering van een reeks van producten of diensten;

6. De ondernemer kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 4 – Aanmaken account

1. Voordat je een bestelling kunt plaatsen bij Bulk & Beauty, moet je een account aanmaken. Om een ​​account aan te maken op de website moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Bij het aanmaken van uw account verstrekt u persoonsgegevens en bent u zelf verantwoordelijk voor het invoeren en up-to-date houden van de gegevens. In ons Privacy Statement leest u hoe uw gegevens worden verwerkt.

2. Het is belangrijk dat je de inloggegevens die je kiest voor je account geheim houdt en niet deelt met anderen zodat er geen misbruik van je account kan worden gemaakt. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die u oploopt door bijvoorbeeld onjuist of onbevoegd gebruik van uw account. Wij kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld indien dergelijke schade is veroorzaakt door omstandigheden die aan ons zijn toe te rekenen. Medewerkers van Bulk & Beauty zullen nooit om uw wachtwoord vragen.

 

Artikel 5 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermeldt de ondernemer dit uitdrukkelijk.

2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/de dienst goed kan beoordelen. Indien in het aanbod afbeeldingen worden gebruikt, zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, waarbij voor de consument een vergissing of verschrijving direct duidelijk kan zijn, binden de ondernemer niet.

3. Bij een aanbod geeft de ondernemer duidelijk aan wat de rechten en plichten zijn van een consument indien het aanbod wordt aanvaard. De volgende zijn belangrijk:

 • prijs inclusief belastingen;
 • verzendkosten indien van toepassing;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en hoe de consument deze kan laten sluiten;
 • wijze van levering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst kennis kan nemen van handelingen die hij niet wenst, alsmede de wijze waarop hij deze voor het sluiten van de overeenkomst kan herstellen;
 • eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich houdt en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot continue of periodieke levering van producten of diensten.
 • of het herroepingsrecht van toepassing is;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het onvoorwaardelijk houden van de prijs.

 

Artikel 6 – De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er mogen geen verborgen bijkomende kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of verzendkosten in het aanbod zitten. Indien deze kosten van toepassing zijn, dienen deze duidelijk in het aanbod te worden vermeld.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3. Bij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, kan de ondernemer in afwijking van het vorige lid het product/dienst met variabele prijzen aanbieden, mits de ondernemer de ondernemer vermeldt duidelijk in het aanbod dat deze schommelingen zich kunnen voordoen en dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn.

4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan, tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan, tenzij de ondernemer dit bedongen heeft, deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst te ontbinden bij een prijsverhoging.

6. Wij hebben het recht om prijzen en productinformatie van producten aan te passen zonder u daar actief van op de hoogte te stellen.

7. Indien een aangepaste prijs van toepassing is (een "Actieprijs"), wordt deze op de website vermeld en geldt deze zolang de voorraad strekt of zolang de actieperiode die op de website staat vermeld.

 

Artikel 7 – Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen vooraf, via internetbankieren of door handmatige overboeking onder vermelding van het factuurnummer te worden voldaan. Consumenten kunnen op verzoek achteraf betalen als de ondernemer hiermee instemt. De betalingstermijn is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

2. Bij wanbetaling door de consument kan de ondernemer, tenzij dit wettelijk beperkt is, redelijke kosten aan de consument in rekening brengen, mits de consument hiervan vooraf op de hoogte is gesteld.

3. Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen door de consument onverwijld aan de ondernemer te worden gemeld.

4. Voordat de overeengekomen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst.

 

Artikel 8 – Storting

1. Voor de herbruikbare containers waarin producten worden afgeleverd rekenen wij een vast bedrag van 2,00€ per container als statiegeld. Herbruikbare containers omvatten alle glazen weckpotten (ongeacht de grootte) en glazen flessen.

2. Wanneer u de herbruikbare containers retourneert, wordt volgens dezelfde voorwaarden als vermeld in lid 3 van dit artikel het aantal geretourneerde containers binnen 3 dagen na ontvangst door ons in uw account bijgewerkt. Bij uw volgende bestelling wordt dat aantal afgetrokken van het aantal benodigde herbruikbare containers. Als het aantal geretourneerde containers hoger is dan het aantal benodigde containers, blijven de extra containers staan ​​tot uw volgende bestelling.

3. Indien de klant besluit de herbruikbare containers definitief te retourneren, dient de klant een verzoek per e-mail te sturen naar info@bulkandbeauty.nl. Na ontvangst van de containers en de gegevens van de klant voor terugbetaling, wordt de borg uiterlijk 14 dagen na ontvangst geretourneerd, mits de containers in goede staat en zonder schade zijn geretourneerd, behalve die veroorzaakt door normaal gebruik. De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste persoonsgegevens voor restitutie aan Bulk & Beauty.

4. U kunt de herbruikbare containers retourneren in dezelfde doos als waarin ze zijn afgeleverd, zolang de doos nog voldoende bescherming biedt voor een zending, of een doos die de klant geschikt vindt.

 

Artikel 9 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. Indien u een product wilt retourneren, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@bulkandbeauty.nl.

2. Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zal hij het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zendt het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer terug, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 10 – Kosten bij herroeping

1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer het bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

2. Indien je besluit de bestelling of bepaalde producten uit een bestelling te retourneren, ontvang je geen restitutie van de verzendkosten van het bezorgen van de bestelling.

 

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht kan door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld in het aanbod.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

a. die snel kunnen bederven of verouderen;

b. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

c. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

e. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3. Weet je niet zeker of je een product kunt retourneren, neem dan contact met ons op via info@bulkandbeauty.nl.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten, zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

2. De ondernemer erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of rechtskracht ervan niet ontkennen enkel en alleen omdat de communicatie elektronisch is.

3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en staat het de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van eventuele retourzending voor rekening van de ondernemer komen.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.

5. Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld, geldt als plaats van levering.

6. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Een consument heeft in een dergelijk geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Artikel 13 – Garantie

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur aangeboden regeling als garantie kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de consument heeft op grond van de wet en/of niet beperken of stellen naast de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 14 – Conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2. De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, in behandeling nemen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

De website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Denk aan onze logo’s en afbeeldingen, maar bijvoorbeeld ook de onderliggende software, teksten, video’s en andere onderdelen van de website of diensten. Deze rechten behoren toe aan Bulk & Beauty. U mag deze materialen of informatie niet gebruiken of delen zonder onze toestemming. Dit geldt ook voor het openbaar maken, kopiëren of bewerken van deze eigenschappen. Dit geldt niet als u het alleen voor persoonlijk gebruik doet.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk of op zodanige wijze door de consument op een toegankelijke manier te worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager te worden vastgelegd.

 

Artikel 18 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. Wijzigingen in deze voorwaarden worden pas van kracht nadat ze naar behoren zijn gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod prevaleren de voor de consument meest gunstige bepaling(en).

2. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de Nederlandse Algemene Voorwaarden en de onderhavige voorwaarden, prevaleren deze laatste.

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat artikel 3, Titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is.

2. Derden gaan geen overeenkomst tussen ondernemer en consument aan op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is derhalve niet van toepassing.

3. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, zulks ter keuze van de oproepende of verzoekende partij.

4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.